Politica GDPR

Definitii:

date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„operator” inseamna S.C. MEDICAL EXPRESS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Drumul Taberei nr. 16, bl. A1, ap. 4, Sectorul 6, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 640/1998, cod fiscal R 10148463, avand punct de lucru (ales si pentru corespondenta) in Bucuresti Str. Dr. Lister, nr. 66, sector 5, telefon: 021.410.93.23, adresa de e-mail: dpo@medicalexpress.ro;

II Scopul prelucrarii datelor:

– inregistrarea clientilor si procesarea comenzilor in vederea deservirii viitoare cu dispozitivele medicale comandate;
– transmiterea de mesaje tip e-mail cu privire la confirmarea preluarii comenzilor;
– oferirea de asistenta sau alte beneficii utilizatorilor inregistrati;
– preluarea solicitarilor clientilor si raspunsul la aceste solicitari;
– administrarea conturilor clientilor MEDICAL EXPRESS SRL;
– transmiterea de infromatii cu privire la un produs sau un serviciu oferit de catre MEDICAL EXPRESS SRL;
– informarea periodica a clientilor cu privire la ofertele si serviciile speciale ale SC MEDICAL EXPRESS SRL, precum si despre noutatile din domeniul dispozitivelor medicale;
– administrarea promotiilor si tombolelor organizate de SC MEDICAL EXPRESS SRL precum si notificarea rezultatelor;
– investigarea, prevenirea sau luarea masurilor necesare cu privire la activitati ilegale si/sau incalcari ale Termenilor si Conditiilor noastre;
– activitatile financiar-contabile ale MEDICAL EXPRESS S.R.L.;
– indeplinirea oricaror cerinte legate de activitatea MEDICAL EXPRESS S.R.L. si/sau de interesele sale de afaceri;
– activitati interne de statistica ale MEDICAL EXPRESS S.R.L.

III. Destinatarii de date pot fi:

a) Autoritati / institutii publice din Romania (ANSPDCP, CJAS, MS, ANMDM) si/sau din strainatate, potrivit legii;
b) instantele judecatoresti si / sau arbitrale din Romania si / sau din strainatate, potrivit legii;
c) Angajatii, colaboratorii si reprezentantii MEDICAL EXPRESS S.R.L. din Romania si/sau din strainatate;

IV. Perioada estimata de procesare a datelor cu caracter personal:

a) MEDICAL EXPRESS S.R.L. va procesa datele cu caracter personal, in scopul atingerii scopurilor mentionate mai sus la art. II, pe toata durata obligatiei MEDICAL EXPRESS S.R.L. in relatia cu CJAS, precum si pentru o perioada suplimentara de 10 ani in scopuri statistice interne, cu exceptia cazurilor in care legea mentioneaza un alt termen, caz in care termenul respectiv se aplica;
b) Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face prin oricare din modalitatile prevazute de lege, cum ar fi dar fara a se limita la: colectare, stocare, consultare, utilizare, divulgare, restrictionare, stergere, distrugere, etc.

V. Transferul datelor cu caracter personal din Romania.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate in baza prezentului Acord pot fi transferate unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European fara acordul scris prealabil al Beneficiarului in scopurile mentionate la art. II si In cazul transferului datelor in afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European, se va asigura protectia adecvata a datelorcu cararacter personal. Pentru a realiza acest lucru, prelucrarea se va baza, daca nu se convine altfel, pe clauzele standard aprobate de Uniunea Europeana pentru transferul datelor cu caracter personal.

VI. Drepturile acordate persoanelor fizice vizate

In conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, persoanele fizice vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informat cu privire la identitatea MEDICAL EXPRESS S.R.L., scopul prelucrarii datelor, destinatarii de date sau categoriile destinatarului de date, existenta drepturilor acordate de legislatia aplicabila pentru persoana vizata si conditiile de exercitare a drepturilor respective (Dreptul la transparenta informatiilor/informare);
b) dreptul de a obtine de la MEDICAL EXPRESS S.R.L. confirmarea faptului ca datele personale ale persoanei vizate sunt/nu sunt prelucrate (Dreptul de acces la date). Dreptul de acces la date poate fi exercitate printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al MEDICAL EXPRESS S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul;
c) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, modificarea, actualizarea, restrangerea, blocarea, stergerea (dreptul de a fi uitat) sau schimbarea datelor care nu sunt prelucrate conform legii in date anonime, in special datele gresite si incomplete (Dreptul de interventie). Dreptul de interventie poate fi exercitat de catre Beneficiar printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al MEDICAL EXPRESS S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul, in care va se vor mentiona datele pentru care se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;
d) dreptul de a se opune in orice moment, din motive legitime si justificate legate de situatia sa particulara, ca datele sa fie procesate, cu exceptia cazurilor mentionate de lege (Dreptul de opozitie). Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei notificari scrise, semnata si datata, la adresa sediului social al MEDICAL EXPRESS S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul in care se vor mentiona datele pentru care se solicita opozitia, justificarea legitima si motivata legata de situatia sa particulara;
e) dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii legale cu efect asupra persoanei vizate, decizie adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin moduri automate, destinate sa evalueze anumite aspecte ale personalitatii sale, precum abilitatea profesionala, increderea, comportamentul sau orice alt tip de astfel de aspecte (Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv profilare);
f) dreptul de a solicita, in orice moment si fara o conditie legata de rezilierea contractului/serviciului, sa primeasca datele prelucrate de MEDICAL EXPRESS S.R.L. si sa decida cum sa le foloseasca, inclusiv sa le pastreze pentru interesul propriu, precum si dreptul de a solicita MEDICAL EXPRESS S.R.L. ca datele sale sa fie transferate catre un alt operator (Dreptul la portabilitatea datelor). Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al MEDICAL EXPRESS S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul.
g) dreptul de a depune o petitie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – A.N.S.P.D.C.P. pentru apararea oricarui drept acordat de legislatia aplicabila. Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisa trimisa la adresa A.N.S.P.D.C.P. la adresa postala “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336 “, prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin facsimil la numarul 0040.318.059.602;
h) dreptul de a se adresa instantei. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere scrisa trimisa catre instanta de judecata competenta.

VII. Prevederi finale

a) MEDICAL EXPRESS S.R.L. adopta masuri tehnice si organizationale adecvate necesare pentru securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.
b) MEDICAL EXPRESS S.R.L. va tine o evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu prezentul Acord conform dispozitiilor legale aplicabile.